Historie

Store deler av stoffet er hentet fra en særoppgave skrevet av Tor Ove Kristensen i løpet av høsten 1988 og våren 1989 med temaet «Abelvær», samt avisa Ytringens spalte «for ti år siden». På nettsiden www.abelvaer.com «Abelvær Gård» finnes det også endel historie. Dette er også brukt som korrektur og kilde til opplysningene under.

Dersom du nå sitter på informasjon om hendelser på øya, samt årstall (lik de som er listet opp), så send meg opplysinget til epostadresse torokris(a)online.no.

Før 1600
Fiskeværet tilhørte ingen etter dokumentene, og heller ikke var det kongens eiendom i likhet med de andre fiskerværene i Ytre Namdal. De må altså ha vært i privat eiendom før ca 1600.

1687
Det første man finner i gamle dokumenter om borgerleiet «Appelvær» – er at i 1687 overdrog Trondheimsmannen og nordlandshandleren Peder Johansen Holte borgerleiet og fiskeværet til sin sønn Lauritz P. Holte

1695
Av skjøtet gikk det frem at Lauritz den 23. Januar 1695 fikk borgerrett til handel på Abelvær.

1700
Lauritz P. Holte drev en betydelig handelsvirksomhet på Abelvær, han hadde ved århundreskiftet 1700, en kjøpsvenn, tre drenger og fire tjenestepiker.

1726
Borgerskapet på Abelvær gikk videre over til tredje slektsledd, ved at sønn av Lauritz P. Holte, Peder Larsen Holte, overtar handelsleiet i følge skriftbrev av 1726.

1731
Peder Larsen Holte fikk sitt borgerskapsbrev først fem år senere, den 26. Februar 1731

1754
Den 5. August 1751 overdrar Peder Larsen Holte, Abelvær til Sorenskriver Peter Juul. Jacob Berntzen Juul (Peter Juuls nest eldste sønn) drev en tid gjestgiveri på Abelvær.

1762
Det går fram av skjøte fra 12. Oktober 1762 at tomter ble bortbygslet(bortleid i en bestemt tidsperiode for en symbolsk sum pr. år) til fiskere, til rorbuer på Abelvær.

1770
Johannes Juul, en yngre bror av Jacob Berntzen Juul, var gjestegiver og handelsmann på øya etter å ha fått gjestegiveri-bevilgning i 1770. Johannes overdrar senere Abelvær til sin svoger Peder Nyrnberg Greger.

1775
Gregers forretningsvirksomhet på Abelvær ble for så vidt kort, for den 22. Desember 1775, mottar Arnt Jentoft skjøte på Gregers paret av fiskeværet. Jentoft drev foruten landhandel med brennevinsutsalg, også jektebruk og fiskehandel.

1800
Jentofts handelsvirksomhet ble også kort, for i 1800 averterte han Abelvær med underliggende gjestgiveri sted Store Kalvøy til salgs. (Øya som i dag blir kalt Abelvær heter egentlig Store Kalvøy. Abelvær som hittil er omtalt er en av de største naboøyene. Øya kalles i dag Gamle Abelvær.)

1802
Sønn av utliggerborger Peder Christensen Brandtzæg i Fjølvika, Niels Brandtzæg, ble Jentofts etterfølger i 1802 i følge skjøte av 15. Mai samme år. Han fikk gjestgiveri bevilgning i 1802.

1804
Niels Brandtzæg fikk sitt utliggerborgerbrev i 1804.

1823
Brandtzæg måtte dessverre innstille sine betalinger i 1823 på grunn av uår og dårlig fiske.

1840
En høstdag i 1840 ble alle hus på handelsstedet herjet av brann og lagt i aske. Det ble oppført nye hus på Store Kalvøy, og handelsbedriften fortsatte mer beskjeden grad enn tidligere. Handelsbedriften ble av den nye eier, sønnen Anthon Marinius Brandtzæg, drevet tilbake til velstand, godt hjulpet av bedre tider, hell og dyktighet.

1840
Deler av bygningen på Abelvær gård (kårenden til venstre for hovedbygget) er delvis satt opp før og etter 1840.

1865
Anthon M. Brandtzæg begynte oppføringen av det vi kaller» hovedbygningen». Hovedbygningen ble ferdigstilt i 1868.

1870
Butikkdelen av Abelvær gård (til høyre for hovedbygningen) er bygd i 1870.

1871
Anthon M. Brandtzæg døde på en forretningsreise til Trondheim i 1871, og ble gravlagt på Domkirkegården. Handelsbedriften ble etter dette drevet av enken Julie Brandtzæg, med Johan Berg som disponent. Han ble senere handelsmann på Rørvik.

1875
Julie ledet bedriften med god hånd, og i 1875 hadde hun en husholdning på 29 personer, hvorav 15 tjenere. Det bodde på den tid 35 personer på Abelvær.

1878
Det ble i 1878 åpnet postkontor på Abelvær. Lokalene var et rom i hovedbygningen på Abelvær gård, og var om lag 15 m2. Etter århundreskiftet ble det bygget eget posthus på Abelvær.

1880
I 1880 tok sønnen Nils Brandtzæg over firmaet, etter endt utdannelse.

1893
Nåværende grunneiers farfar Birger Brandtzæg blir født.

1896
I 1896 fikk Abelvær den første telefonen. Den ble da drevet av et privat telefonselskap. Sentralen lå på Store Val (Strand i Namdalen) og det var den tid mange abonnenter på samme linje. Det var som regel et signal til hvert tettsted. Abelværs signal var: 1 lang og 2 korte.

1900
Det ble en tid drevet bakeri på Abelvær, bygningen ble reist rundt århundreskiftet, og murmester Oskar Hansen fra Bangsund satte opp den første bakerovnen.

1900
Nils Brandtzæg bygget den første fabrikken på Abelvær. De første maskinene ble drevet med damp. Det ble fyrt opp i store dampkjeler og bevegelsene ble overført ved hjelp av reimer og akslinger som var plassert oppunder taket. Det ble hovedsakelig produsert middagshermetikk av kjøtt og fisk.

1900
Skoledriften på Abelvær ble startet omtrent ved århundreskiftet. Skolebygningen som ble brukt var oppført i 1900. Den hadde 10 rom og kjøkken, og var ca 100m2. I vestre ende var det leilighet, som trolig var blitt benyttet som lærerbolig. Skoledelen ble foruten skoledrift, benyttet som ungdomshus/grendahus. Fra starten av var det bare 1. 2., og 3. klasse som fikk benytte skolen på Abelvær, resten av klassene gikk på skole på Nærøysteine. Om sommeren rodde elevene fra Abelvær til Ramstadosen, og gikk derifra til Nærøysteine. Om vinteren bodde elevene hos hver sin familie på skolestedet.

1905
Blant annonsørene fra ytterdistriktet, var Brandtzæg Preserving Co. på Abelvær som i både Namdalens Blad og Nordtrønderen søkte etter «Fersk Hyse kjøbes til enhver tid».

1905
En av de store lokale annonsørene I Ytre Namdal var Anthon M. Brandtzæg på Abelvær: Han kunne blant annet i Namdalens Blad den 29. april annonsere både «Nogle Tønder Vaarsild a kr. 12,50 pr. Td. fob» og «Presset Trangraxe a 1 kr. pr Tønde frit ombord exclusive Træ»

1925
Abelvær fikk fast veiforbindelse med omverdenen i 1925. Veien er i den senere tid utbygget og forbedret.

1927
Nils Brandtzæg ledet firmaet til 1927. Firmaet ble tildelt «Kongens fortjeneste medalje» i 1927, for et langt og fortjenstfullt virke i næringslivet.

1928
Det kom i gang sardinproduksjon på fabrikken.

1929
I 1929 fikk Brandtzæg-familien problemer, og samme år brant fabrikken ned.

1930
Fabrikken ble bygget opp igjen med større kapasitet en før.

1935
I 1935 startet Birger Brandtzæg (født 1893) meieriproduksjon på Abelvær, fordi det var bruk for melk til hermetikkproduksjon på fabrikken. Det var da 2 ansatte på meieriet. Maskiner ble leid fra det gamle meierilaget i Nærøy. Brandtzæg drev meieriet for egen regning helt til bøndene tik over noen år seinere. Det ble startet smørproduksjon etter at bøndene tok over.

1936
I 1936 ble det bygd et eget tilbygg for sardinproduksjon. Det er den delen av fabrikken som har 3 etasjer. Dampkjelene ble byttet ut til fordel for et dieselaggregat samme år. Aggregatet drev elektriske motorer.

1937
Abelvær hadde fra 1937 eget vannbasseng (vannforsyning) inne på fastlandet.

1938
I 1938 kom storklassene til Abelvær Skole. Skolegangen var slik at elevene gikk to uker på skole og hadde 4 uker fri, fordi det var bare en lærer og han hadde 3 skoler som han pendlet mellom hver 14. dag.

1938
Abelvær Idrettslag ble stiftet. Det ble i en tid drevet skytterlag på Abelvær. Laget hadde egen skytebane vest på øya.

1939
Abelvær fikk elektrisk kraft fra fylkesverket i 1939.

På Abelvær ble det fram til krigen tørket mye klippefisk. Båtene kom til Abelvær i april, etter å ha fisket hele vinteren på Lofoten. Fisken, som var nedsaltet, ble losset, og saltet ble skyllet av i fjæra. Torva ble revet av bergene og fisken ble lagt til tørking.

1942
Det tyske tørrlasteskipet «Monsun» grunnstøtte og sank ved Kvittingstarren ved Abelvær 17. desember 1942. Skipet var på hele 6590 bruttotonn og var lastet med 9590 tonn malm da det forliste. «Monsun» hadde turbinmotor, og bunkerstypen var kull. Ligger på 9-11 meters dyp. Vraket ble i 1966 hugget ned og skipssiden sprengt ned til toppen av kishaugen. Skipet var bygd i 1920 i Chepstowe og het tidligere «Adige».

1945
Abelvær Slipp og Verksted A/S ble startet. Det var da 25 ansatte. De gikk konkurs, og ble etterfulgt av Abelvær Slipp A/S. De gikk også konkurs, og deres etterfølger ble Ledang Slipp og mekaniske verksted A/S. Bedriften holdt det gående ganske lenge, og så ble foretatt et eierskifte. Etter en del år med ny eier måtte også de se seg konkurs. I 1989 het bedriften Nærøy Slipp og Mekaniske Verksted A/S og det var 10 ansatte. Daglig leder var Eivind Ledang (Sønn av den første eieren). Slippen hadde i 1989 nyinstallert hydraulisk slippvogn, der det kunne tas opp båter på opptil 150 fot og 800 tonn.

1945
I 1945 ble bakeriet modernisert med elektriske bakerovn.

1947
I 1947 sluttet arbeiderne ved meieriet seg til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på Abelvær.

1951
Den 8. Oktober 1951 ble arbeidet med å bygge en ny skole satt i gang. Arkitekt Arne Sørvig tegnet skolen, og Sverre Sjåstad stod for byggingen.

1952
Skolen stod ferdig 31. Januar 1952. Andre etasje av skolen stod ferdig til bruk 1. August 1952.

1953
Bakeriet fikk eget tilbygg for utsalg i 1953. Brødvarene ble tidligere solgt i butikken.

1960
Revefarmen på Abelvær ble startet i 1960. Eier av familiebedriften var Gunnar Dille. Revefarmen hadde i 1989 en kapasitet på 250 dyr, men hadde ca 120 tisper.

1964
Nils Chr. Brandtzæg (sønnesønn av Nils Brandtzæg (se 1880)) tar over fabrikken.

1966
Skolen blir i perioden juni 1966 til desember 1966 påbygd et aktivitetsrom. Skolen hadde nå en elevkapasitet på 85 elever.

1967
I 1967 startet tørrmelkproduksjonen på meieriet, det var da ca 480 melkeleverandører. Den første bestyreren som ble ansatt etter ant bøndene tok over het Hoel.

1970
Omkring 1970 overtok Nils Christian Waage Brandtzæg og ektefelle Bodil Mørkved Brandtzæg eiendommene og butikken. Bodil Brandtzæg drev butikken frem til sin død i 2006. Da de overtok ble hele butikkbygningens første etasje butikklokale. Tidligere hadde det vært kontorer, telefonstasjon og poståpneri i omtrent halve 1. etasje. I 2. etasje var det leilighet, ett kontor og butikk.

1973
I begynnelsen av september 1973, brant bakeriet ned, og da Goman-bakeriet i Namsos begynte å levere brød lønnet det seg ikke å bygge et nytt bakeri. Arne Ness var baker på Abelvær inntil brannen i 1973. Arne Ness døde i 2013.

1975
Det ble begått innbrudd på posthuset og tyven fikk med seg 113 000,- kroner. Tyveriet ble senere oppklart og tyven fikk sin straff.

1976
Oppdrettsfirmaet A/S Salmo ble startet

1982
Jekta «Pauline» som ble sjøsatt etter restaureringsarbeid på Abelvær. Årsaken til at Pauline ble restaurert på Abelvær var blant annet at slippen hadde trebåtverksted. Det ble benyttet fagpersonell fra Danmark til den omfattende restaureringsoppgaven.

1982
Meieriet blir lagt ned (hadde ca 30 ansatte) og meieridriften blir flyttet til Kolvereid, der det ble produsert ost, melk og fløte.

1983
I 1983 ble Abelvær tilknyttet «Rokkvatnet», det kommunale vannverket.

1984
Nærøy Fiskeoppdrett A/S ble startet på Nærøysteine. Daglig leder var Gunnar Dille. Follafisk ble startet samme år. Daglig leder var Tormod Haugan. Bedriften benyttet Salmo A/S til slakting av fisken.

1984
Den nesten 20 kilometer lange strekningen mellom Abelvær og Strand fikk asfalt. Før det hadde strekningen grusvei.

1984
Abelværs femtedivisjonsmannskap i fotball var i full gang med sesongforberedelsene. Til tross for at spillerstallen bare telte 15 spillere var det en optimistisk tone i laget foran sesongen. De hadde gode treningsforhold så tidlig i sesongen, og det ga spillerne maksimal utnyttelse av treningsøktene på banen.

1985
Namdal Laksforedling A/S ble startet i februar 1985. Der drev de med slakting, filetering og vakuumpakking av laks.

1985
På kort tid var Follafisk AS på Abelvær blitt en av de største fôrleverandørene i Ytre Namdal. Selskapet hadde bygd opp et gedigent fôrlager i nyfløya i gamle Nærøy meierei. Tormod Haugan i Follafisk mente at flere oppdrettere ville bygge siloer for bulklevereing av tørrfôr.

1985
Abelvær tapte nabooppgjøret i fotball mot Nærøy i sjettedivisjon. Kampen endte 2-4, og det var Inge Hestad og Herman Hansen som lagde målene for Abelvær.

1986 (januar)
Abelvær Slip & Mek kom dårlig ut økonomisk etter sitt nye bygg i de nye sandwich-materialet. Byggeoppdraget ble overskredet med fem millioner kroner. Likevel ver det ikke snakk om permiteringer av bedriftens tolv ansatte.

1986 (april)
Abelvær slip kunne bli solgt. De ansatte ved verkstedet var permitert, og Nils Kristian Lekven i Bergen, som var en av hovedaksjonærene i selskapet sa at salg eller samarbeid med andre firmaer var en mulig løsning på problemene.

1986 (mai)
17. mai ble feiret i forholdsvis dårlig vær, men med god stemning. På Abelvær var blandt annet Abelvær Hornmusikklag ute å spilte, og det som var spesielt her var at samtlige av Abelvær skoles 18 elever spilte et instrument i korpset. Ellers ble mange av 17. mai-aktivitetene flyttet innendørs denne nasjonaldagen.

Abelvær klamtret seg fast til tabelltoppen i femtedivisjon etter oppgjøret med Kula på bortebane. Det var ingen stor kamp, men ett mål i det 60. minutt av Hermann Hansen sikret to poeng. Dermed topped di avdelingen sammen med Leka.

1986 (september)
Abelvær IL hadde helklaff med været da de arrangerte Brumasj. Næremere femti deltakere gikk de fem kilometrene i tilnærmet sommertemperatur. Etter trimmasjen var det tif for kaffekos, hesteskokasting, ringspill og gjettekonkurranser. Arrangementet var vellykket til tross for færre deltakere en tidlgiere.

1986 (september)
Abelvær Arbeiderlag krevde opprusting av riksvei 768. Vegen mellom Abelvær og Sørlikorsen var dårlig, og brukerne slet med steinsprut og lakkskader, støtdempere og eksosanlegg som motte skiftes ofte og ikke minst generell slittasje på bilparken. De hadde invitert vegsjef Knut Andersen til Abelvær for å informere om vegforholdene. Vegsjef Knut Andresen kunne fortelle de rundt 70 frammøtte at det ville bli fast dekke på strekningen Abelvær Skagakorsen før 1989, men det ville fortsatt være grus fra Strandval til Sørlikorsen i denne perioden.

1986 (desember)
Norway Foods på Abelvær jubilerte, og feiret fem år som en del av det fusjonerte sardinprodusentselskapet. Dette var en viktig arbeidsplass og hvert år forlot rund seks millioner sardinbokser fabrikken på Abelvær. Nå skulle det investeres i ny leggemaskin, på det som var verdens nordligste sardinfabrikk.

1987
6 av arbeiderne ved Namdal Laksforedling blir tatt opp som medlemmer av til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) avdelingen på Abelvær.

1988
Abelvær har siden 1. februar vært fast anløpssted for hurtigbåten Juvikingen 24 ganger i uka. Denne trafikkerer strekningen Rørvik-Namsos.

1988
Fotballaget rykket i sesongen ned i 6. divisjon etter å ha ligget i 5. divisjon i 10 år. Laget har bra rekruttering.

1988
Etter en konkurs i Namdal Laksforedling A/S, blir Namdal Salmon A/S opprettet i februar 1988 og hadde 11 ansatte. Daglig leder var Tore Grydeland. Bedriften sendte de ferdige produktene til Trondheim for salg. Råstoffet fraktes til bedriften med bønnbåt fra oppdrettsanlegg rundt om.

1988
Posthuset blir påbygd fra 30 m2 til 90m2. Posten feiret 110års jubileum på Abelvær. Posten hadde daglige avganger fra Abelvær.

1989
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) avdelingen har i 1989 ca 60 medlemmer på Abelvær. Foreningen har vær aktiv i lokalmiljøet, og har i det siste (1989) engasjert seg både til fordel for opprettholdelse av skolen, og reduksjon av vannavgiften til fabrikken. Foreningen drev i mange år kino på Abelvær. Det ble innkjøpt et brukt kinoapparat fra Arbeidernes Opplysningsforbund. I den tiden kinoen var i drift, ble det vist ca 400 filmer, og om lag 25 000 billetter ble solgt.

1989
Skolen hadde i 1989 2 etasjer med til sammen 4 klasserom inkludert sløydsal. Det var 8 elever på skolen dette året. I den senere tid har den berømte skoledebatten herjet skolen, så skolen framtid på Abelvær kan være truet (1989). Det er hittil(1989) gitt 2 avslag på nedleggelse av skolen.

1989
Grunneier i 1989 er Nils Chr. Brandtzæg. Nils Christian, Mathias og Birger Brandtzæg kjøpte da fabrikken. 1. april tar Mathias Brandtzæg over som bestyrer av fabrikken. Fabrikken er pr 1989 verdens nordligste sardin-fabrikk og hadde ca 50 ansatte. Det var da den største arbeidsplassen på Abelvær. De fikk med seg andre interessenter og det ble startet produksjon av hermetisk laks og fersk og frossen laksefilet. De tre nevnte, og andre mindre interessentene, ble etter hvert løst ut og firmaet ble drevet videre som «Inco Foood AS».

1989
Det er særlig etter 2. verdenskrig reist mange bolighus på øya. Det er pr 1989 om lag 80 husstander, og ca 40 ledige tomter på Abelvær.

1990
Like før jul i 1990 startet Abelvær barnehage opp sin aktivitet i lokalene til Abelvær grendehus.

1991
I februar 1991 flyttet barnehagen inn i egne lokaler. Lokalene som tidligere var hybelhus ble satt i stand av på foreldredugnad, og den er fortsatt i dag (2001) eid av foreldrene. Barnehagen er stor og romslig både innendørs og utendørs.

1992
Abelvær Slip ble solgt til mørefirmaet Injoki for 850.000 kroner. Firmaet hadde ingen planer om å fjerne anlegg og driftsmidler fra Abelvær, men var interessert i lokale kjøpere.

Gry Ekrem skriver i en e-post 13/11-2007 : Vil bare gjøre deg oppmerksom på en grov feil i historien til Abelvær slip. Det står at i 1993 ble slipen solgt til firmaet Injoki. Dette er helt feil. Injoki prøvde å kjøpe slipen for slakt. De ville selge unna alle maskiner og utstyr og leie ut lokalene. Det var min mann som avverget dette ved avtale med SND. Jan Devik kjøpte slipen og betalte ned gjeld fra langt tilbake, fjernet skrot og oppgraderte anlegget. Ideen var å lage trebåtsenter på stedet. Han fikk også VK2 i båtbygging til Abelvær i samarbeid med skolen i Vikna. Kommunen var imidlertid ikke interessert i å støtte prosjektet med strøm til klasserommet eller på annet vis, og da det heller ikke var mulig å oppdrive arbeidsfolk i kommunen med 23 % arbeidsledighet, ble slipen solgt til Olsen (1994 red.adm).

1993
Abelvær Skole er den eneste skolen fra Ytre Namdal som deltar i NRKs konkurranse «5PÅ». Uttakingen av laget er ikke vanskelig ettersom det bare er tre elever i femteklassen.

1993
21-årige Hans Jørgen Sørensen besto fagprøven for sprengningssertifikat klasse A med et smell. 150 kubikkmeter fjell ble sprengt i lufta under fagprøveeksamen.

1994
Marit Dille fra Abelvær ble historisk da hun ble den første kvinnelige leder i Nord-Trøndelag Fiskeoppdretterlag. Den nyvalgte lederen hadde tro på fremtiden for oppdrettsnæringen.

1994
Nybåten «Abelværingen» ble sjøsatt ved slipen Båt og Motorservice på Austafjord, og en stolt Terje Moen fra Abelvær kunne ta i bruk sin nye fiskerbåt.

1994
Abelværgruppen anbefalte at det skulle bygges en fiskerihavn på Abelvær til elleve millioner kroner.

1994
Abelværs fotballdamer vant serien i det aller første året de stilte med lag i 7er-serien for damer.

1994
Slipen på Abelvær var på vei ut av dvalen etter at bodømannen Leif Helge Olsen kjøpte den mekaniske delen av slipen. Han ville satse på vedlikeholdsarbeid, men ikke på nybygg på Abelvær.

1994
Industrisamfunnet Abelvær var i ferd med å reise seg etter at det så godt som sovnet inn etter at sardinfabrikken ble lagt ned fem år tidligere. Både ved Abelvær-slipen og i de tidligere lokalene til Brandtzæg Canning skjedde det ting.

1994
På Abelvær var det fakkelstaffet til støtte for å opprettholde postkontoret. Postens områdeplaner indikerte at postkontorent var i faresonen for å bli nedlagt. Nærøy-ordfører Hans Mo sa at de ville gripe inn for å hindre dette.

1995
Byggingen av den etterlengtede moloen på Abelvær var i full gang. Moloen var beregnet til å koste seks millioner kroner og skulle stå ferdig innen sommerferien.

Abelvær Songlag feiret femti år. Det gjorde de ved å gi ut en egen kassett med sine sanger.

Moloen på Abelvær begynte å ta form. Kystverket hadde bygd omtrent 100 meter av moloen som når den var ferdig skulle bli 158 meter.

Abelværsamfunnet var på vei mot nye høyder. Sysselsettingen ved hermetikkfabrikken og i de gamle meierilokalene var på over seksti personer.

Abelværs fotballdamer hadde vært suverene i denne sesongen. De lagde 73 mål på elleve kamper, og nå var de klare for sluttspill.

1996
Det var usikker framtid for Brandtzæg Canning på Abelvær. Det var nødvendig å utvide aksjekapitalen med minst to millioner kroner for å få til en effektiv produksjon på anlegget.

Etter en tid med optimisme ved Brandtzæg Canning året før var det nå stillstand ved anlegget på Abelvær. Arbeidsstokken var permittert, og permisjonene kunne bli langvarige.

Foredlingsbedriften Brandzæg Canning as i Abelvær kunne få en sysselsetting som oversteg 40 årsverk. En ekstraordinær generalforsamling i selskapet hadde godkjent skissen for framtidig drift, med nedskriving av aksjekapitalen og forutsetningene om at Incofood gikk inn med to millioner i frisk kapital.

Feriens store gladmelding kom fra Abelvær og bedriften Brandtzæg Canning. Bedriften gikk hektiske tider i møte og det var behov for ti nye arbeidstakere ved fabrikken. I tillegg skulle en ny fileteringslinje monteres.

Nærøy Verft AS på Abelvær hadde eksistert i to år, og i løpet av denne tiden hadde bedriften klart å etablere seg godt i distriktet. I løpet av det siste halve året hadde bedriften ansatt fem personer.

Det var stor glede ved Brandtzæg Canning på Abelvær etter at Statens Nærings og Distriktsutbyggingsfond gikk inn med 2,4 millioner kroner i tilskudd og 1,6 millioner i lån til bedriften.

Det nye fileteringsanlegget ved Brandtzæg Canning på Abelvær var satt i gang og ti nye arbeidsplasser var etablert. Til sammen 35 personer hadde jobb ved hjørnesteinsbedriften.

«Norgesmarsjen» på Abelvær samlet rundt 70 turgåere. Det var Abelvær skole og Abelvær barnehage som arrangerte marsjen.

Det var igjen full produksjon ved Brandtzæg Canning på Abelvær. -Nå er det op til oss selv for å få til dette, sa daglig leder Helge Johnsen på den offisielle reåpningen.

Det var igjen fulle ordrebøker for verftet på Abelvær. Det hadde gått over all forventning for ekteparet Leif-Helge Olsen og Astrid Olsen. Ordrebøkene var fulle ut mars 1997, og det kunne bli ansatt flere en de ti som jobbet der på dette tidspunktet.

1997
Seks bud var kommet inn på oppdrettsanleggene til Follafisk og Folla Havbruk på Abelvær. Prisen på anleggene ville sannsynligvis komme på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Arrangørene av Molostevnet på Abelvær var ikke i tvil om at dette årets arrangement var det beste stevnet de hadde arrangert. Rundt tusen mennesker var innom stevneområdet i løpet av helga. Halle Andre Løvmo (11) fikk den største fisken, og Trygve Magnus Floberg Johansen fikk den minste fisken i fiskekonkurransen under stevnet. Det var strålende sommervær under dette årets stevne.

1998
På Abelvær kom det godt over 400 mennesker til utflytterstevnet. Og stevnet ble gjort skikkelig. Halve Abelværgrenda – 100 personer – hadde meldt seg til komitéarbeid.

Berit Brandtzæg begynte jakten på pengene hennes tipp-tippoldemor ga til et legat som skulle stå urørt i 120 år. Disse årene var nå gått og de 400 kronene som Gurine Brandtzæg ga skulle gå til trengende i kommunen.

April: Trond Laugen flyttet selskapet Follamat AS fra Abelvær til Sverige etter kort tids drift.

1999
Permitteringene av rundt 50 ansatte på Incofood ville fortsette nok en uke. Ledelsen arbeidet på spreng for å finne en løsning på pengemangelen.

Det var en stor dag på Abelvær skole da den nyutbygde skolen ble offisielt åpnet under grunnskoleuka. Utbyggingen, inkludert oppgradering av grendahuset kostet 6,5 millioner kroner, og prosessen med utbyggingen startet allerede i 1995 da seksåresreformen kom med nye krav til bygningsmassen.

2000
Nærings- og sysselsettingsstyret i Nord Trøndelag sikret et likviditetslån på tretti millioner kroner til Brandtzæg Canning AS på Abelvær. Dette gjorde at bedriften kunne være operativ fra midten av februar med produksjon av hermetisk laks.

2000
Det ble startet opp et barnekor på Abelvær. Dette skulle sikre framtidig rektrutering til et voksenkor på Abelvær. Damekoret på Abelvær var akkurat lagt på is, men det var håp om at det skulle kunne starte opp igjen.

2000
Vårens første løp i terrengløpkarusellen ble arrangert på Abelvær i april. I alt deltok 66 barn i det første av fem løp. Løpet ble avholdt i snøvær, og deltakelsen var dbest i de yngste klassene.

2000
Det ble nødvendig å bygge om hurigbåtkaia på Abelvær før den nye hurtigbåten til Namsos Trafikkselskap skulle settes inn i trafikk til høsten.

2000
Marit Dille fra Nærøystein (ex. Abelvær) var valgt til formann i NHO Nord-Trøndelag, samtidig var hun regionleder i Fjord Seafood. I et portrettintervju fortalte hun at hun måtte kjenne sjølukt for å trives skikkelig og at hun elsket styggvær og ostekake.

2000
Fjord Seafood besluttet å legge ned lakseslakteriene på Leka og Dønna, og satses på utbygging på Abelvær og Hærøy.

Det var full fart og mye aktivitet ved Fjord Seafood sitt anlegg på Abelvær. Det ble slaktet som aldri før, mens lakseprisene var rekordhøye. Markedprisen på laks hadde ligget på over 30 kroner hele året. Fabrikken var nylig utvidet, og det ble nå slaktet hele året.

2001
På våren 2001 ble Namsos-advokaten Birger Brandtzæg er sjette generasjon Brandtzæg som eier av Abelvær med tilliggende herligheter. Brandtzæg overtok hele Abelvær-eiendommen for 1,7 millioner kroner. Foruten selve Abelvær, omfatter eiendommen også en rekke øyer og holmer rundt Abelvær. Med på kjøpet følger også Nordgjæslingan og øyene Allgården og Moflesa, som ligger langt ute på værharde Folla. – Det er mest stein, sier Birger Brandtzæg spøkefull til avisa NA. Det er imidlertid en sannhet med sterke modifikasjoner. På Abelvær eier Brandtzæg mesteparten av det ubebygde arealet og 70 festetomter, foruten dyrket mark som i dag utleies. Birger Brandtzæg flyttet tilbake til heimplassen sin i løpet av sommeren 2001. Han fortsetter advokatpraksisen i Namsos som før. – Jeg regner med å bli dagpendler. Med hurtigbåten tar det knapt en time å reise fra Abelvær og Namsos. I tillegg vil jeg trolig etablere et heimekontor i den ledige bygningsmassen på Abelvær. Jeg har allerede en del klienter i Ytre Namdal, sier Brandtzæg. Kjøpet av familieeiendommen omfatter ikke dagligvarebutikken på stedet, som familien har drevet sammenhengende i om lag 100 år. Brandtzæg regner med at det vil bli aktuelt å ta over også den delen av virksomheten. – Vi tar sikte på å opprettholde butikkdriften på stedet, sier han.

Den private barnehagen på Abelvær er berget unna konkurs. Lovnad om kommunal krisehjelp i tolvte time ble redningen.

Statens vegvesen, Nærøy kommune og Fjord Seafood spleiser på til sammen 1,8 millioner kroner for å gi ny vegtrasé og en flott parkeringsplass til bedriften Fjord Seafood i Abelvær. Avdelingsingeniør Jostein Brevik i vegvesenet forteller at den ny traseen skal stå ferdig i september. Hver uke transporteres det rundt 40 trailerlass med laks fra de største fiskeribedriftene i Ytre Namdal. Av dette går ca 17 biler fra bedriftenene i Abelvær-området.

2001 (juni)
Til tross for elendig vær var det god stemning blandt alle som deltok på Molostevnet på Abelvær. Været gjorde at fiskekonkurransen ble avslyst, men familieunderholdningen med ElleWillies inne i teltet var et populært innslag.

2002
Nærøy legekontor i samarbeid med Nærøy LHL har bestemt at det skal plasseres hjertestartere ut i bygdene. Salsbruket har allerede fått, og denne uken var det Abelvær sin tur. Starteren ble overlevert Abelvær-befolkningen denne uken under et møte på stedet. På Abelvær er det to utdannede sykepleiere som har fått opplæring i bruk av starteren, som har blitt plassert på brannstasjonen. De tilstedeværende under møtet gav utrykk for at de satte pris på å få en slik viktig gave.

Den 12/3 åpnet «Post i butikk» på butikken på Abelvær. Abelvær er en av de siste stedene i distriktet som får det nye tilbudet fra Posten. Betjeningen på butikken er spente på hvordan det vil fungere, men tror ikke kundene vil merke noen stor forskjell. Det nye blir nå at kundene kan opprette konto, og betale post-tjenester med kort.

2003
Ledelsen i Incofood måtte levere melding om oppbud til skifteretten. Dermed var selskapet konkurs. Men det jobbes nå med å få til drift i lokalene igjen. Etter lang tids intens arbeid for å holde liv i den konkurstruede bedriften måtte ledelsen i Incofood innse at slaget var tapt.

2004
Finn Olsen Rederi AS i Bodø overtar Nærøy Verft AS på Abelvær 21. september.

Birger Brandtzæg kjøpte fabrikken i 2004. Kort etter ble den overtatt av «Abelvær Marine AS», et datterselskap av «Europharma AS» i Leknes i Lofoten.

Britt Kristensen flytter ut av egen bolig med produksjonen og åpner Britt hjemmebakeri i lokalene etter det gamle posthuset den 23/10-04.

2006
Bodil Brandtzæg (nåværende grunneiers mor) døde. Butikkselskapet «Brandtzæg Handel AS» drev frem til mai 2006 da ble driften avviklet.

Butikkbygningen ble i løpet vinteren 2006/2007 igjen ombygget.

2007
Fra sommeren 2007 kom driften av en mindre dagligvarebutikk og kafé/pub i gang i lokalene.

Share This: